TriCaster 40
   
TriCaster 8000
       
    Görüntü yap?m teknolojisi, dünyaya yeni bir mesaj göndermeyi her y?l daha kolay ve daha yayg?n hale getiriyor. NewTek 2005 y?l?nda TriCaster adl? ürününü piyasaya sürdü?ünden bu yana görüntü yap?mc?lar?na daha da güçlü araçlar sunan modelleri piyasaya sürerek görüntü yap?m teknolojisinin h?zl? geli?iminde öncü oldu. Bu süreçte NewTek sanal stüdyolar, harici karakter jeneratör yaz?l?m?, h?zl? tekrar oynat?m kontrolleri, kodek geli?meleri ve di?er zenginle?tirmeler ekleyerek TriCaster?? güçlendirdi. ?irket ayn? zamanda görüntü endüstrisinin yüksek tan?ml?ya do?ru gidi?ine ayak uydurarak HD deste?ini bütünle?ik bir özellik haline getirdi.Tüm bu güçlü özelliklerle sanal giri?lerin ve geli?tirilmi? bindirme yetene?inin eklenmesi, TriCaster 850 EXTREME?i NewTek?in ?hepsi bir arada? tarz? yap?m çözümleri aras?nda ki?isel favorim haline getirdi. ?imdi de TriCaster 8000 için bu geçerli.NewTek NAB 2012?de ?imdiye kadarki en güçlü yap?m sistemini tan?tt?. TriCaster 850 serisini temel alan NewTek, her yönden geli?tirerek TriCaster 8000?i üretti.  
       
   
 
   
 

NewTek, TriCaster?? güç merkezi haline getiren özelliklerin tümüne, s?n?rl? bir bütçeyle eri?mek isteyenlere sundu?u çözümle, görüntü yap?mc?l?k piyasas?n? bir kez daha sarsmaya giri?ti.

   
  TriCaster 8000 ile ilgili ilk fark etti?im ?eylerden biri, yenilenen kullan?c? arayüzü tasar?m? oldu. Daha fazla kontrol var ama daha az karma??k. Eski modellerden daha koyu bir arayüz.
   
  Seçeneklerin net göründü?ü bir üst menü çubu?u var. Workspace menüsü ana arayüz ve çoklu görüntüleme monitörü için ayarlamalar yapman?za olanak sa?l?yor. Macros k?sm? çok gerekli bir özellik ve kullan?c?ya karma??k diziler olu?turma ve bunlar? ön ayarlar olarak saklama imkan? veriyor. Bunlar klavyeye veya var olan denetim yüzeyine atanabiliyor. 
   
  Kullan?c?lar, share menüsünde tüm sosyal medya sitelerini düzenliyorlar. TriCaster 8000, bir yay?n devam ederken video parçalar?n? ve tek kare resimleri do?rudan bu sitelerde yay?nlayabiliyor. Sosyal a?larla haberle?me izleyici çekmek için günümüzün vazgeçilmez arac?. TriCaster 8000 bu özelli?i ta??yan ve sorunsuz çal??t?ran tek canl? prodüksiyon sistemi.
   
 
   
  TriCaster 8000 YouTube, Facebook, Twitter ve a?a ba?l? herhangi bir FTP sitesine veya sürücüye medya göndermeyi destekliyor. Bu görüntü otomatik olarak web uyumlu bir görüntü format?na çevriliyor ve kuyru?a ekleniyor.
   
  Streaming menüsünde, kullan?c?lar?n tüm sistem ayarlar?n? yap?land?rmalar?na izin veren, Web?i görmek için aç?lan bir pencere bulunmakta. Bu özellik program ç?k???n?n geri dönü?ünü görmek için çok faydal?. Çogu yayg?n veri ak?? çözünürlükleri için haz?r ayarlar mevcut veya 720p?ye kadar profiller olu?turman?z mümkün. 
   
  Grab menüsüyle kullan?c?lar kamera giri?lerinden ve programdan bir hareketsiz resim alabiliyorlar. Ard?ndan bu görüntüleri daha sonra sosyal medya a?lar?nda yay?nlamak üzere saklayabiliyorlar. 
   
  IsoCorder teknolojili Recording k?sm? ayn? anda sekiz ayr? kayna?? kaydetmeye izin veriyor. D??ar?dan dosyalar al?rken bu kay?tlar ba?l?ca her do?rusal olmayan kurgu (NLE) yaz?l?m? ve medya payla??m Web portal? ile kullan?labiliyor.
   
  Bu menü çubu?unun alt?nda arayüzün izleme k?sm? var. Kullan?c? TriCaster 8000 ile kaynaklar?n yerle?imini kendi iste?ine göre tasarlayabiliyor. Tampon bellek, ön izleme ve program miks efekt gruplar?, çe?itli ç?k??lar ve ki?isel görüntüler gibi daha fazla kayna?? gösterme imkan? da var. Tüm bu seçeneklere eri?ebilmek beni ??mart?yor.
   
  Anahtarlama k?sm?n?n daha alt taraf?nda miks efekt gruplar?na eri?im sa?layan, a?a?? do?ru aç?lan bir menü var. Bu alt anahtarlay?c?lar çok güçlü ve katmanlama için çok say?da seçenek sunuyorlar.
   
  M/E?lerde de bindirmeler için keyer?lar var. Bu özellik, bir M/E?yi di?erinin içerisine yerle?tirerek yeniden giri? için birçok olanak sa?l?yor. Örne?in art?k birçok monitörlü bir sanal stüdyo kullanarak istenen geçi? kesilip al?narak keyer?lar? bu sanal monitörlerde kullanmak mümkün. Bu bindirme yetenekleri çok güçlü. Ayr?ca her M/E ve preview/program bir tampon belle?e sahip. Medya oynat?c?lardan veya bilgisayardan herhangi bir görüntü dosyas?, istenen tampon belle?e gönderilebilir. ?stenen tampon belle?i de herhangi bir keyer?a gönderilebilir. Ayn? zamanda tampon bellekler alfa kanallar?n? destekliyor.
   
  Veri yollar?n?n ve geçi? T-Bar?lar?n?n yan?nda, bütün keyer?lar için önizlemeler (preview) var. Bu sayede hangi geçi?in hengi keyer?da oldu?unu hemen görmek mümkün. Kullan?c? arayüzünün anahtarlay?c? k?sm?n?n alt?nda DDR, GFX ve Sound medya yürütücülerle ses mikseri kontrolleri var.
   
  Denetim Yüzeyi
   
  TriCaster 8000?in denetim yüzeyi, önceki çal??malardan farkl? bir görünü? ve hisse sahip. Parlak yüzeyin canl? renkleri, farkl? i?levleri temsil ediyor. T-bar?lar da ayd?nlatmal?. Bu i?lev ile kullan?c? TriCaster 8000?in sekiz M/E, keyer ve T-bar geçi?lerinin farkl? durumlar?n? görüntülemek için parlakl?k ve de?i?ik renkleri kullanabiliyor. Örne?in renkler, kullan?c?lar? hangi M/E üzerinde çal??t?klar?yla ilgili bilgilendirmede yard?mc? oluyor. Renk de?i?iklikleri, kullan?c? arayüzünün M/E k?sm? ile birlikte çal???yor.
   
 
   
  Denetim yüzeyi ihtiyaç duyulan hemen her ?eyin kontrolünü sa?l?yor, fakat gereken bir kontrol burada yoksa NewTek kullan?c?lara makro olarak olu?turma imkan? veriyor.
   
  Denetim yüzeyinin di?er bir dikkat çekici özelli?i, görünümü. Panelin akrilik kaplamas? yüzeye ??k bir görünüm kazand?r?yor. TriCaster logosu bile ayd?nlatmal?. Di?er NewTek denetim yüzeylerinden farkl? olarak yeni model sadece bir USB ba?lant?s? de?il, bir güç kayna?? gerektiriyor. Panelin genel görünümü eksiksiz, TriCaster 450 veya 850?den sonra 8000?i kullananlar hemen al??acaklar.
   
  Sanal Stüdyodaki Yenilikler
   
  Önceden oldu?u gibi yine sanal stüdyolar var, ama art?k sadece bir zoom i?levini de?il, pan hareketini de destekliyorlar. Tri- Caster 850?de canland?rmal? zoom için dört önayar vard?, yeni modelde ise sekiz. Bir nesnenin üzerine video yerle?tirmek için, gerçek zamanl? tracking (takip) özelli?i mevcut. Sunucu, tan?mlanan üstba? (hotspot) sayesinde, özel i?aretlerle, yay?n? etkileyen makrolar? çal??t?rabiliyor. Böylece sunucu, yap?m sürecinin de bir parças? haline geliyor. Bu etkinliklerin otomatikle?tirilmesi, yap?ma daha üst düzey bir hava kat?yor.
   
 
   
 
   
 

Daha Fazla Giri?

   
  TriCaster 8000, Blackmagic Design Videohub yönlendiricileri üzerinden, harici yönlendirici denetimini destekliyor. Bu imkan sayesinde art?k, yap?m gereksinimlerinize uygun ölçeklendirme yapman?z mümkün. Bu özellikle yay?n s?ras?nda daha fazla kamera veya di?er kaynaklar yerle?tirmek gerekti?inde yararl? bir özellik. Art?k sadece sekiz harici giri?le s?n?rl? de?ilsiniz.
   
  Benim gibi birçok kullan?c?n?n tercih etti?i 40x40 Videohub yönlendirici, kaynaklar? bir ana anahtarlama masas?na, yedek anahtarlama sistemine, NewTek 3Play ayg?t?na ve di?er kaydedicilere yönlendirmek için yeterli kapasiteye sahip. Golf turnuvas? gibi büyük etkinlikler söz konusu ise tüm kamera sinyalleri bulunduklar? yerlerden birden fazla Tricaster?a merkezi olarak yönlendirilebilir ve yay?n için bir ana denetim TriCaster??na ba?lanabilir.Bu sayede mühendisler ve kullan?c?lar rahat çal??mak için gereken h?z ve esnekli?i elde edebiliyorlar. Bunu mekan video prodüksiyonlar? için de yararl? görüyorum.
   
 
   
 

Daha Fazla Ç?k??

   
  TriCaster 8000?in arkas?nda çok say?da görüntü ç?k??? var. Kullan?c? arayüzündeki program ç?k?? penceresinin alt?nda bulunan vites sembolüne t?klanarak menüye kolayca eri?ilebiliyor. Buradan, a?a?? aç?lan menüler çe?itli ç?k??lara eri?im sa?l?yor. Temel olarak buradaki iki ana ç?k??a kameralar, medya yürütücüler, tampon bellekleri ve M/E?ler atanabiliyor.
   
  Sonraki gösterim ç?k??lar?nda kaynak seçenekleri (minus M/E?ler) ve bir veya iki adet izlemeli ç?k?? var. Bir a? ç?k??? ile kullan?c?lar ba?ka bir TriCaster?a ses ve görüntü gönderebiliyorlar. Son olarak kaynaklar? ç?k??a vermek için bir veri ak?? ç?k??? var. Bu sayede anahtarlay?c?s? yap?land?r?rken bir grafi?i yay?nlamak kolayla??yor.
   
  Tüm ç?k??lar ses kayna?? opsiyonlar?n? destekliyor. Ana (master) program ç?k???, yard?mc? (aux) ç?k??, kaynak giri?i ve renkli ses grupland?rma bulunuyor. Burada çok say?da seçenek var. Çe?itli sunumlar için grafikli, metinli ekranlar kurmak kolayla??yor. Spor uygulamalar?nda kullan?c?lar oyun kameral? bir ç?k?? yap?land?rabiliyorlar. Bir M/E üzerinde saati k?rp?lm?? bir kaynak grupland?rma yap?p görevlilerin ana geçi?i etkilemeden gözden geçirmeleri için bir 3Play sistemine gönderilmeleri mümkün. Bütün bunlar için sekiz adet ç?k?? bulunuyor.
   
  TriCaster 8000 sekiz adet dahili kaydediciye sahip ve 1080p format?nda 200 saat kay?t yapabiliyor. Tricaster 850 gibi bu modelin de ç?kar?labilen medya sürücüleri var.
   
  Geçi?ler için 45 efekt kanal? mevcut. Herbir efekt kanal? kayna??n boyutu ve konumu ile de?i?iklikler yap?lmas?na izin veriyor. Yeni TransWarp efektleri, ki?iselle?tirme için daha da fazla seçenek veriyor. Önceden oldu?u gibi kullan?c?lar After Effects?de veya kendi istedikleri 3D modelleme yaz?l?m?nda kendi markal? geçi?lerini olu?turabiliyorlar ve bunlar? yap?mda kullanmak için Animation Store Creator uygulamas?nda dönü?türebiliyorlar.
   
  TriCaster 8000 üzerinde çal??an bu program?n farkl? bir versiyonunu kendi bilgisayar?n?za kurman?z mümkün. Bu sayede TriCaster 8000 ile yay?nlar?n?za devam ederken, bir taraftan da kendi bilgisayar?n?z da geçi? efektlerinizi gerçekle?tirebilirsiniz.
   
  Daha Fazla Kontrol
   
  TriCaster 8000?in bütünle?ik ses mikseri TriCaster 850?ninkine benziyor. Dahili s?k??t?rma ve EQ var. Bir iPad uygulamas? veya Avid Artist serisi kontrol paneli yoluyla denetlenebiliyor. Böylece ba?ka bir kullan?c? denetime kat?labiliyor ve as?l operatör kullakullan?c? arayüzündeki ses mikserine bakmak zorunda kalm?yor. Ben Avid Artist denetim panelini kulland?m ve bu yüzey yoluyla NewTek?in ses mikseri denetim uygulamas?ndan etkilendim. Tüm ayarlar bu panelden denetlenebiliyor. Ekranda VU metreleri bile var.
   
 
   
  Farkl? çal??ma modlar? kullan?c?lara her kanal için EQ ve denge denetimi sunuyor. Motorlu fader?ler boyunca panel kullan?c? arayüzünden geribildirim al?yor. Bu etkileyici. Kullan?c?lar uzun zamand?r fare kullanmak gerekmeden ses i?levleri üzerinde bu tarz bir denetim istiyorlard?. Bu iyi olmu?.
   
  NewTek önceki modellerdeki sanal giri?leri Tricaster 8000?de miks efekt gruplar? haline getirdi. M/E?ler birden fazla anahtarlama sisteminin papatya zinciri biçiminde birle?tirilmesi gibi. Tri- Caster 8000?de toplam sekiz tane var.
   
  M/E?lerin 2 farkl? çal??ma modu var: normal bir miks modu ve bir efekt modu. Miks modu anahtarlama sisteminin Preview/Program k?sm? gibi çal???yor. Efekt modu M/E?yi dört katman (A, B, C, D) heline getiriyor ve bu dört katman?n di?er keyer?lar gibi boyutu ve yeri de?i?tirilebiliyor, k?rp?labiliyor.
   
 
   
  Farkl? efektleri yüklemek kolay ve 3D dahil olmak üzere çe?itli seçenekler var. Her M/E?de de 4 keyer var. Böylece kullan?c? bir M/E?de komplike bir görünüm olu?turup hala kullan?lmam?? 7 M/E?ye sahip olabiliyor. Bu özellik daha önceki tüm TriCaster modellerinden farkl? ve güçlü. Asl?nda TriCaster 8000?in üstesinden gelemeyece?i bir yap?m senaryosu dü?ünmek zor. Örne?in TriCaster 8000 ile kullan?c? dört ki?inin Skype ile kat?laca??, ekran? dörde bölecek, tek M/E ile dört çeyre?e de görüntü sa?layacak bir sohbet program? haz?rlayabilir.
   
  Spor yap?m piyasas?ndakiler M/E grupland?rma sistemini kullanarak çok say?da ç?k?? aras?nda anahtarlama, tek bir M/E?de tekrar oynat?mlar gösterme, di?er bir M/E?de hareketli görüntü üzerinde grafik çizme, bir M/E?de ana program? di?er M/E?de gözden geçirme sinyalini bulundurma gibi yetenekleri be?enecekler.
   
  ?u ana kadar benim sevdi?im uygulama, tüm bu gücü M/E Preview özelli?iyle izlemek oldu. Böylece M/E?lerde neler olup bitti?ini tam olarak görmek mümkün. Bu önizleme ona atanan M/E?yi izleme yetene?ine sahip. M/E Preview özelli?iyle kullan?c?lar M/E gruplar?n?n tümünde ileriyi görmenin gücüyle potansiyel hatalar? önleyebiliyorlar.
   
  Çal??ma Alan? Seçenekleri
   
  TriCaster 8000 kullan?c?lara ana denetim kullan?c? arayüzünün yan?nda çoklu görüntüleyiciyi de ki?iselle?tirme imkan? veriyor. M/E önizlemeleri, M/E ç?k??lar?, tampon bellekleri ve çe?itli ç?k??lar ?eklindeki kaynaklar? görmek için ?imdi hiç olmad??? kadar seçenek var. Bir mü?teriye yap?m sa?lan?rken, mü?terinin logosunu ana veya çoklu görüntüleme monitörleri üzerine koymak mümkün. Bu monitör duvarlar?na zarif ve ??k bir görünüm kazand?r?yor. Bu ayarlar h?zla bulup kullanmak için saklanabilir ve makrolar ile de denetlenebilir.
   
 
   
  Tüm bu güç ve esneklikle hemen çal??maya yap?ma ayak uydurmaya haz?r hale gelebiliyor. ?imdi sistemdeki makrolarla tu? vuvuru?lar?n? ve denetim yüzeyi buton bas??lar?n? kaydetmek ve bir klavye k?sayolunda saklamak veya denetim yüzeyinin kendisi üzerine e?le?tirmek mümkün. ?ip?ak kayd?, istenen zamandaki panel ayar düzenini kaydetme imkan? veriyor.
   
  Yap?m ne olursa, yarat?c?l?k kullan?c?y? nereye götürürse ve ne h?zl? kurulum ayar? gerekirse gereksin, NewTek TriCaster 8000 göreve haz?r. NewTek, TriCaster 8000 ile i?leri daha ve en iyiye götürme yolundaki gelene?ine devam ediyor.
   
 
       
Menu
Hakk?m?zda
 
 
 
 
 
Allright reserved 2014 © AGF Multimedia