CharacterWorks
   
TriCaster Mini
       
   
  TriCaster Mini ile s?radan i?leri bile mükemmele çevirin.
 
NewTek dünyan?n en kapsaml? ve küçük boyutlu multimedya stüdyosu TriCaster Mini?yi sunuyor. Son derece portatif bu sistem görüntü yap?m ve yay?n?n?n teknik dilinden anlamayan birinin s?radan bir sunumu birkaç dakikada a? tarz? televizyon gibi görünen, ilgi çekici multimedya içeri?ine dönü?türmesine imkan veriyor.
 
 

Mesajlar?n? deneyimli televizyon uzmanlar? gibi vermek isteyen pazarlamac?lar, kurumsal çal??anlar, küçük i?letme yöneticileri, topluluk yöneticileri, e?itimciler, gönüllü yard?m kurulu?lar? art?k TriCaster Mini ile zengin görsellikte multimedya sunumlar? haz?rlay?p ?nternet?te canl? ak?? yapabiliyor, sosyal medyada payla?abiliyor veya büroda bir web sitesine yükleyebiliyorlar.

 

?nce ve zarif tasar?m hemen her kameray? destekliyor ve geni? kapsaml? araç seti TriCaster Mini kullan?m?n?, tek elle ta??may?, kurmay?, içerik yaratmay? kolayla?t?r?yor.

 
 

NewTek Ba?kan? Dr. Andrew Cross ?öyle konu?tu: ?TriCaster Mini ile, di?erleriyle haberle?mede görüntü kullanmak isteyen herkese, normalde saatler veya günler alacak, profesyonelce haz?rlanm?? televizyon program? gibi görünen içerikleri birkaç dakika içinde yaratma imkan? veren bir ürün tasarlad?k. Amac?m?z ilgi çekici multimedya içeri?i yap?m?n?n teknolojik aç?dan fazla zor ve pahal? oldu?una dair efsaneyi y?kmakt? ve TriCaster Mini ile bunu ba?ard?k. Görüntü tarihteki en h?zl? geli?en ve en çekici haberle?me ortam?, her yerden insanlar slaytlar, video klipleri, grafikler ve di?er unsurlar? birle?tiren sunumlar, web yay?nlar? ve söyle?iler gerçekle?tirmek için görüntüyü giderek daha önemli buluyorlar. Ba?lang?ç için dünyada TriCaster Mini?den daha kolay? yok.?

 

Bilgisayar yaz?l?mlar?n? tan?yan, bir veya daha fazla kameraya eri?ebilen herkes TriCaster Mini?yi kullanarak grafikler, video klipleri, ses, yaz?lar ve özel efektlerle birlikte birden fazla canl? kamerayla çekim yap?p miksleyebiliyor. Kurulum ayarlar? h?zl?, kolay ve sade. Kullan?c?lar birkaç dakika içerisinde ba?ka yay?n stüdyo cihaz? veya uzman ekip olmadan profesyonel görünen multimedya program? yaratabiliyorlar. Sistemin yan taraf?ndaki bütünle?ik ve yap?land?r?labilen ekran, kullan?c?n?n seçebildi?i bir dizi içeri?i görüntülüyor.

 

Yeni ba?layanlar multimedya sunumlar?na al??t?kça, TriCaster Mini ile standart olan geni? kapsaml? yarat?c?l?k araçlar?n? ke?fetmeye devam edebilirler:

 
 • Farkl? görüntü kaynaklar?n?n miksi
 • Logo, sunum, tablo, yaz?, medya dosyas?, animasyon bindirme
 • Markan?n unsurlar?n? sisteme aktar?p geçi?lerde ve animasyonlarda gösterme
 • Ba?ka bilgisayardan web sayfalar?n? veya slayt gösterimlerini ekleme
 • Simülasyonlu ortamla arka planlar? de?i?tirme
 • Canl? bir görüntü ak???nda web yay?n programlar?
 • Klipleri YouTube, Facebook, Twitter ve web sitesinde yay?nlama
 • Web kameralar?ndan arama yoluyla konuk konu?mac? alma
 • ?stendi?inde izlenebilmesi için program? kaydetme
 • Program? kurgulama amac?yla ayn? anda tüm kamera çekimlerini kaydetme
 • Tek dokunu?la karma??k i?lemler yapabilmek için klavye k?sayollar? olu?turma
 

TriCaster Mini opsiyonel bütünle?ik ekran ve yakla??k 45 saat kay?t kapasitesiyle al?nabildi?i gibi, daha dü?ük bir fiyatla ekrans?z ve 15 saat kay?t kapasitesiyle de al?nabiliyor. Opsiyonel bir denetim yüzeyi ve kablo tak?m? da mevcut. Detayl? bilgi ve demo ihtiyaçlar?n?z için AGF yi arayabilirsiniz.

 
       
Menu
Hakk?m?zda
 
 
 
 
 
Allright reserved 2014 © AGF Multimedia